Kulturelle Beiträge | Jahrbuch 2003

Dee Schwiensjacht
Eene woahre Jeschicht, met dee Nomes veändat, jeschrewe von Mathiola Peetasch, 7C, Colegio Loma Plata

Fraunz Waull en Jakob kaume eenes Doages no earem Chef, Dooft Brün, en sede, see muchte mol oppe Jacht gohne. See haude noch niemols Schwien jeschote enn uck nich mol von dicht bi jesehne.

Fraunz wea een gooda Jeaja, en doaweajens wulle dee Junges habe, daut Fraunz met eant toop oppe Jacht riede sull. Fraunz deed daut uck jearen. See sodelde sitj jieda een Pead en dann reede se enne Stap nen. Daut wea Sinnoowend en kolda Siedwind. Se kaume loot en meed trij en haude doch tjeene Schwien jeschote.

Foatz aum neachsten Dach, daut wea Sinndach, jintj Fraunz wada no Dooft Brünne, woa dee Junges ahm dann wada froage: „West dü wada met ons toop oppe Jacht riede?" Fraunz wull vondoag nich, he haud tjeene Lost, oba dee Junges jeewe nich so schwind opp. Beant boot Fraunz aun, uck sien Pead to sodle, he bruckt mau blooß metriede. Dann deed Fraunz daut doch.

En nü aum Sindach haude see meeha Jletj. See reede eascht derch eenen Bosch en kaume dann op eenen tlienen opnen Kaump. See haude noch twee Jeajahunj met. De duckte op eenmol eare Schnütze rauf en wach were se. Dann sed Fraunz: „Junges, nü woa ji boolt Schwien sehne, nu well wie onse Pead hia lote, onse Flinte nehme en sehne, daut wie oppe Beem nop kome.

Daut died uck nich lang, dann kaume dee Hunj aunjerand en dee Head Schwien hinjaraun. Beand, Isaak en Jakob were dann aul gaunz schwind oppe Beem. Fraunz wea en oola Jeaja, en nuscht pord ahm. He moak langsaum sine Flint reed, en aus dee Schwien tjeeme, funk hee tjeenen paussenden Boom tom nopklautre. So musst hee op een leajet Struck nopstaupe. Von doa schoot Fraunz een Schwien doot, en dann, aus hee schwind omlode wull, wea de Petron en de Flint faust jeblewe. Fraunz sed gaunz lüd to de Junges, de von oppe Beem en Jeblooa moake: „Nu sied mol ruaich!" Dann schetjt Fraunz de Hunj wach, en de Schwien jinje uck.

Schwind socht he sitj eenen Stock en stuckst de Petron utem Loop rüt. Aus daut jejlejt haud, bald he selfst so aus dee Hunj, en de Schwien kaume wada tridj. Fraunz schoot noch eenmol en poa Schwien doot. Uck Beand haud ditmol noch eent jeschote.

Dann lode se de Schwien oppe Schrugge nop en reede no Hus.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Weiter zum nächsten Beitrag: Robert Ketcham: Das weinende Gürteltier