Kulturelle Beiträge | Jahrbuch 2004

Esel blifft Esel

- Ploff! – Met eenem dompen Knaul laund daut greiwe langoahje Tiea hinja dem Veehaunhänja oppe Ead en bleef ligje. Doot. Soo aus Hoada profezeit haud. „Doot ess’a nü“, heiwd hee loos, en tjitjt Jinta en bet vedutzt en doll aun. Doch dee schmüstat bloos, en sed tritj, aus hee no sienem Hocka jintj, om wieda sienen haulf woamen Tereré to drintje: „Tjemt Tiet, tjemt Rot. Soo uck bie daut daumelje Jetiea. Woascht aul seene.“ En wieda leet hee sitj uck nich steare.

- Aunjefonge haud dee Jeschicht met dee greiwe Tieare aul atelje Stund verhea. Hoada haut sitj en poa straume Esels – wann maun dee Langoahre weens soo nanne kunn – enjeschachat. En wiels hee wem bruckt, toom dee de 70 km no siene Fenz ewatooschemacke, naum hee sitj Lustje-Jinta üttem Nobadarp aun. Schaufe deed jana woll nich seeja, oba doofea wist hee sitj met deant. Jlitj en jlitj tjant sitj, docht Hoada, en soo weare see nü beid ob Eselsreis.

No langem schüwe, riete, dretje, tobbre en oajre haude Hoada en Jinta dee beid Tjräte endlich oppem Aunhänja bowe jehaut. See weare dort woll aul meist gaunz aum Enj met eare Jedult en uck met eare Krauft, aus et endlich mol soo wiet wea. „Nü bockt mo en stiepat en weaht jünt soo seeja, aus jie mo welle, oba ons nenlaje woa jie daumelje Tjrete nich meeja.“ Hoada sed daut en bet von bowe, jniesad, en wea doabie gaunz ütte Püst. – Lota foll Hoada bie, daut Jinta doabie uck noch en bet jejniesat haud, oba hee wisst nich, woarom. – Emma noch langsaum aus ne Schildtjrät jintj Jinta no veahre, om loostefoahre, en sed doabie, meeja too sitj selfst aus too Hoada: „Na wach mo, dü woascht aull noch seene, daut wie noch lang nich too Enj send…“ Woo kunn disa daut uck weete, waut doamet jemeent wea.

Dee Reis jintj schwind en ohne irjend eenen Tweschenfaul, waut haud kunnt ommaklich woare. Uck biem aun dee Opplodarie – ooda nü Auflodarie, wiels dee Esels je vom Aunhänja rauf sulle – naunbetje, schauft aulles aus en jeschmeadet Jedriew. Hoada jintj frooh no hinje, trock dee Dea hüach, en docht, daut nü dee Jeschicht too Enj wea. En see wearet uck meist. Dee easchta Esel, dee jinjra en onerfoahrnara, een strauma junga Hinjst, kaum langsaum op dee Opninj too, wackeld en bet met siene groote Oahre, en staupt dann steil rauf, ohne no Jinta ooda Hoada too tjitje, hee wist sitj selfst.

Uck met dem tweeden, dem en bet ällren Kunta, scheen aules leicht, schwind en goot to gone. Langsaum nodad hee sitj dee Auflodarie, stüack den Kopp derch dee Dea, en sad aun, so weens sach Hoada daut, jleewd hee. Von hinje sprenjd hee en bet no, en dann sad dee Esel uck aun, oba ewaroasch, gaunz schwind, bott hee met sienem Hinjarenj aum veaschten Enj von sienem onfriewelljen Jefängnis naunknauld, daut dee Trock mo soo stehnd en schockeld. Doa bleef daut Tjret eenfach stohne, stald siene Oahre steil op, den Bletj stua noh veare, en wacht: ´Nopp sie etj onfriewellich jekomme, onfriewellich woa etj uck gohne´, soo hied sitj Hoada daut, aus dee Esel eenmol schnoof.

Hoada socht sitj eenen Stock, om doamet opp dem Greiwen rommtoopoakre. Hee deed daut, en daut holp nuscht. Tjeen teatjen, tjeen Oahrewackle meeja, tjeen Jeschlon. Dee Esel wea aus Steen. En nü jleewd hee uck too bejriepe, woarom maun von Steenesel red.

Ewa disse Tiet haud Jinta siene Ütrestinj jenome en funk aun, gaunz jemietlich sienen Jerba too drintje. Hoada wull je siene Tiere aulleen auflode, en daut sull hee nü uck doone.

Oba wiels aul daut poakre, schlone, prachre, tobbre en bedde nuscht holp, musst Hoada doch sienen Noba roope. Dee stald sien Jedräntj han, kaum mo langsaum oppe Been, oba hee wist gaunz jeneiw, waut hee wull. „Hast eenen Strank met, Hoada?“, fruag hee. „Secha“, sed dissa kort, „oba etj well daut Mesttjrät nich aunbinje, etj well daut auflode!“ „Etj uck.“ Daut wea aulles, waut Jinta doatoo sed. Den Strank tjriech hee, en doamet stiech hee opp dem Aunhenja nopp. Hoada tjitjt eenfach too. Waut passiere wurd, ohnd hee mo wietleftich. Dee oola Esel bleef wieda stua en onbeweachlich stohne en wackeld mo eenmol gaunz langsaum met siene Oahre, auls dee Strank ewa siene Nes stritjt en rom sienen Hauls jetrocke word.

Dee Strank word nü von Jinta derch dee Hinjadea jeschmete, en aum Post von dee Auflodarie aunjebunge. Hoada ohnd langsaum emma dolla, wautet nü jewe wurd. Dee Esel uck? Wann jo, dann moatjt maun am daut nich aun. En gaunz schwind, eeja disse beid irjentwoo noch protestiere kunne, sprunk Jinta, dee je daut sonst niemols bosich haud, em Foatich nenn, start den Motoa en gauf gaunz haustich Gas. Biem nennhupse hiead Hoada noch een „nü woascht kome, dü Tjret.“

En dee kaum. Daut quietscht en baullad en poamol, en dann kracht daut greiwe, bott nü lewendje Jeschnees längs oppe sied oppe hoade Ead en bleef gaunz stell lidje.

- En nü saut Jinta wada em Schaute unja dem Aulgro en suach aun sienem Yerba. Hoada docht veoajat aun sien Jelt, daut hee derch dissen Esel veloahre jegohne wea, en wull Jinta doafea jlitj stohne lote. Hee sad sitj han en drunk uck tereré. Tooeascht musst hee sitj eenmol beruahje. Doabie tjitjt hee von Jinta wach noh siene Esels – eena munta, dee aundra doot - en dann eefach no unje. Am wulle dee Trone kome; üt Oaja ooda Trüa, daut wisst hee en dem Moment nich.

No atliche Rund Tereré sed Jinta gaunz haustich: „Nü tjitj!“ Oba aus Hoada sitj omdreihd, sach hee wada bloos sienen doodjen Esel. Wiels hee nuscht betret to doone wisst, tjitjt hee wieda nohm Esel, dee doa gaunz ütjestratjt lach, greiw aus dee drieje Ead om am rom.

Met eenst – Hoada trüd siene Oage nich – wackelde dee Oahre wada, en gaunz langsaum hoof daut Tjret sienen Kopp huach, tjitjt en bet om sitj, stalt sitj wieda oppe Veahbeen, en dann stunt hee uck aul gauns opp aulle veeja Kloffe, scheddad sitj, daut´ta fea korte Tiet en sienem eajnen Stoff veschwung, en jintj dann, aus wann am noch nie waut üt siene Rüh jebrocht haud, nohm Krell en beritjt sitj met sienem jinjren Eselsbrooda.

Hoada kunn emma noch nich goot bejriepe, waut ver siene Oage passead, en Jinta saut opp sienen Hocka en wull nich meeja opphieare too lache. Eenmol ewa dem Esel, daut daumelje Tjret, oba kratjt soo seeja uck ewa Hoada siene Grimmausse, dee tjeen Enj nehme wulle.

„Etj Esel“, brommd Hoada en sienen Boat nenn, „oba veeja Feet en lange Oahre hab etj emma noch nich.“

Uwe Friesen, Colegio Loma Plata

Zurück zum Inhaltsverzeichnis