Kulturelle Beiträge | Jahrbuch 2006

Dee Jeschichtevetalasch

Johaun en Peeta haude sitj aul lang opp dise Reis jefreit. Nü wearet entlich so wiet.

Daut Sonntje tjitjt noch mau kratjt ewrem horizont ewa, aus dee beid ea gaunzet arsenal opp Peeta siene oole camioneta packte. See haude aun aules jedocht. Peeta haud sitj omm daut Fleesch jetjemmat. Johaun haud noch extra bestalt, daut sulle Rebbe senne, oba nich soone aus tojoa. Stackeete wull hee ditmol ete, dee sulle weenstens twintijch Zentemeeta lang senne. Hee wull doa aunfote tjenne, uck ohne eene Pinzette. So kjeem daut, daut Peeta twintijch Zentemeeta lange Rebbe jekofft haud. Fe dem Drintjs haud Johaun jesorjcht. Angle, Massa en aulet aundre, waut doatoo jehead, musst jiedra selfst metnehme.

Aus eascht aules jepackt wea, en see dem oolen F 1000 eenmol loosjetjrentjt haude, jintj dee Reis nohm Pilcomayo loos. Nü wuade see mol dee groote Bedels üt dem Fluss rüthole. Noba Tjnals Friese haud eant vetald, daut doa biem Pilcomayo bott eenmeetaje Dorados schwomme. Eena bruckt bloos dee Angel nennschmiete, en fuats saut eena aun. En Friese lüach niemols. Doawäajens haude see sitj uck kortahaund entschlote, dise Reis to plone en derchtefeare.

Johaun en Peeta müake jidat Joa irjends eenen Ausflug. Wan mäajlijch, emma auleen. Doa kunne see sitj mol so unjahoole aus sitj daut unja Mana jehead. Tjeene Frü, waut aules beta wisst aus see.

Doamet daut wäarend dee Foat uck nich langwielich wuad, haude see eene Räajel. Maun mosst sitj emma ommzajcht Jeschichte vetale. Je interessaunta, desto beta. Beid vetalde daut emma soo, aus see daut von earem Onkel Obraum jeleat haude. Dee säd emma, maun sull tjeen Wuat ütlote, waut dee Jeschicht vleicht onninteressaunt möake kunn. Daut wea dan onnjefea soo, daut, wan see ver eenem Joa eenen twee Kilo schwoaren Fesch jejrepe haude, dan haud dis Fesch wäarend dem latzten Joa noch eent bott twee Kilo oppjenome. See iewade sitj soo seja enn eare Jeschichte nenn, daut see dee selfst maunchmol aunfonge too jleewe.

Soo wea daut uck nü wada. Eene Jeschicht no dee aundre rolld aus een jeoilda Blitz üt eare Miela. Wäarend dee eena vetald, ewaläd sitj dee aundra, waut hee wuad vetale tjenne. En wäarend Peeta eene Jeschicht vetald, foll Johaun eene seja interessaunte Jeschicht bie, waut hee mol en tietlang tritj jeheat haud. Dise Jeschicht haundeld von dee Aunfangsjoare, wua dee Büares mett eare Wöages weare no dee Bohn jefoare. Jokob Brün haud mol foljende Bejewenheit beleft. Hee en sien Brooda Jeat weare mett earem Peatsjespaun hinjawäajes jewast en haude kratjt doarewa diskuteat, aus daut woll enn dise Wildnis uck Tiejasch en Leiws jewe wuad.

See kunne sitj nich eenig woare, oba je dichta see no dee Bohn kaume, omm soo meja jleewde beid doaraun, daut enn dise velotne Jäajend woll doch Tiejasch en Leiws lewe deede.

Platzlich jleewd Jokob en Rummel jeheat to habe. Oba dee gaunza Himmel wea ütjestearnt. Aulso en Jewitta kunn daut nich senne. Daut Sonntje wea aul soo meist unjajegone, maun sach bloos Schaute. Met eenmol head uck Jeat dit Rummle.

Hee säd fuats, dit es en Tieja, oba eena von dee Sort, waut ons mett Pead toop nehme well.

Johaun vetald dee Jeschicht soo interessaunt, daut Peeta daut aul meist mett dee Angst to doone tjreach. En wäarend Peeta toohorcht, rebauseld dee Koa mett eenmol irjends wua jäajen. Peeta hilt aun, en fua en betje tritj. Hee haud en grooten Foss unjajefoare.

Woarom hee daut jedone haud, wisst hee nohäa selfst nich, oba hee schmeet disen Foss eenfach opp siene Camioneta nopp, sad sitj wada nenn en fua wieda. Hee wea aul gaunz jespaunt, woo Johaun siene Jeschicht wuad wiedagone.

Aus see wada goot em Schwung weare, vetald Johaun dan wieda. Daut Rummle kaum emma noda, en Jokob en Jeat worde emma tjlanda en stella opp earem Wöage. Met eenmol sage see twee lichta, dee tjeeme emma noda. Jeat jreep no sien Jewäa, oba enn dee gaunze Oppräajnis fung hee sien Scheettich nich. Nü kunne see aul kloa ertjane, waut doa opp eant tookaum. Daut wea een Tieja, een groota Tieja. En dee tjeem velenjd dem Diestel opp eant too. Nü stund hee väa eant en reet siene Fret so groot op, daut see am emm Buck nentjitje kunne. Jokob en Jeat tjitjte sitj toop, flautade lenjhan en wissde nich, waut see done sulle. Doa kaum Jeat platzlich eene Idee. Hee wisst nich, aus daut funktioniere wuad, oba waut Dommet done es emmahan beta aus goanuscht done. Hee foot dem Tieja en sien grootopjeretnet Mül nenn, foot so deep nenn, daut hee den Zoagel to hoole tjriech, en trock, waut siene Tjrafte heajeewe. Waut hee nich fe mäajlijch jehoole haud, daut wea am jejleckt. Hee haud den Tieja eenfach ommjedreiht. Nü honge dee Doarm en sonstje Organe schmock aum Tieja, aus en ütjestraumda Wiehnachtsboom. Dit wea aules so haustig pesseat, daut dee Tieja goanich wisst, waut met am jeworde wea. Hee jintj eenfach wieda, aus wann nuscht pesseat wea, oba nü jintj hee wada dem Diestel rauf.

Johaun haud siene Jeschicht kratjt to enj fetald, dan kaume see aum Pilcomayo aun. Peeta en Johaun reewe sitj aul dee Henj, wäajens nü wuade see eascht mol eare schmocke Rebbe opp en Gloot laje en sitj waut stoatjret tom drintje väahole.

Peeta haud siene Kohle aul emm schwele, aus Johaun vonne Camioneta häa ropt: "Peeta, wua hast dü dee Stackeete vestoppt?" "Dee sent enn dem witten Ieskauste. Gaunz väare aune Kebien!" "Weetst waut, Peeta, opp disem Kauste es tjeen Dajtjsel bowe. Etj jleew, dien Foss woat sitj seja ewa ons freie, wäajens dee es uck aul wajch.

Peeta en Johaun tjitjte sitj toop, en fonge dan aun to lache. En dan säd Peeta, vleicht wuad uck Johaun sien groota Tieja sitj dee Rebbe metjenome habe.

Eugen Friesen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis